Reflektioner 09.03.2018

Hur får energibranschen kraft att omfamna framtiden?

Rolf Pedersen, Business Development Manager, Aidon

Vad kommer att hända med elmarknaden? Kommer elbolagen fortsätta vara konkurrenskraftiga i en värld av nya regleringar och alternativa elstrukturer? Många är frågorna, men den viktigaste är ändå: Hur får energibranschen kraft att omfamna förändringarna och hur kan digitala lösningar hjälpa till?

Förnybar energi, ändringar i energipolitiken, digitalisering, reglering – alla dessa faktorer formar vårt energisystem och energibranschen. I centrum för allt står elnätsbolagen.

Utmaningarna de står inför handlar i mångt och mycket om att hitta en balans mellan slutkonsumenternas behov, den senaste lagstiftningen och att leverera flexibla lösningar till energismarta konsumenter.

Om vi tar en titt på Norge. Energi Norge bedömer att det kommer behövas en investering i elnät på 140 miljarder norska kronor innan 2025, för att säkra att det finns en pålitlig eltillförsel som möjliggör för nya konsumtionsvanor och en ökad användning av förnybar energi. Samtidigt finns det ett flertal forsknings och- utvecklingsprogram med stora resurser som fokuserar på vilka utmaningarna och möjligheterna är med den pågående elektrifieringen av samhället. Exakt hur framtiden kommer att se ut är svårt att veta, men en sak är säker: de trender och framtida scenarion som nu målas upp kommer i hög utsträckning att påverka det existerande systemet och dagens företagsstrukturer.

Behovet av investeringar

Ett sådant scenario skulle kunna vara: att behovet av elnätsbolag slutar att existera. Om de inte agerar snabbt nog och blir mer framtidsinriktade är det sannolikt att andra strukturer kommer att utvecklas och ta över marknaden. Energiöar, off-grid initiativ och nya marknadsmodeller som görs möjliga genom blockchainteknologi, är bara några exempel.

Denna situation utgör en stor utmaning, men också framtida möjligheter.

Vad sägs om reglering? Kommer den till exempel att vara ett hinder för nätbolag när det gäller konkurrens på den nya marknaden? I Norge är de mest innovativa nätbolagen mycket medvetna om detta och gör sitt bästa för att förbereda sig för framtiden. Men det finns ett dilemma: nätbolagen måste investera i förändring, effektivitet och förmåga att absorbera distribuerad förnybar produktion i sina befintliga nätverk. Samtidigt ska de hålla distributionstaxorna låga. Om de inte lyckas göra det senare kommer trösklen för at gå ”off-grid” at bli lägre.

Varför korrekta, realtidsmätningar är viktiga

För att uttrycka sig enkelt: allting måste mätas och mätdata måste vara tillgängligt för att elnätsbolag ska kunna vara operativa i så nära realtid som möjligt och på så sätt kunna säkra upp en bra kvalité. Det är en fråga om att få status och mätningar till en digital plattform, så att nätet kan styras och den efterfrågade kvaliteten levereras utan strömavbrott. Exempelvis, fler och fler kunder etablerar lokal förnybar produktion. Sådan produktion är normalt sett inte synkroniserad med efterfrågan i distrubutionsnätet. För att kunna behålla kvalitén på spänningen och kontroll över lastbalansering och lastflöde, är det nödvändigt att mäta alla konsumtions- och produktionspunkter snabbare och mer  kontinuerligt, så att preventiva åtgärder kan göras och ett nätveksavbrott kan undvikas.

Det här är precis den uppgiften som Aidons nya generations smarta elmätare, Energy Service Devices (ESD) utför. De mäter energikonsumtion och genererar mätdata vid definierade intervall. Förutom  hantering av mätdata kontrollerar ESDs systemmodulen mätaren och möjliggör tillhandahållande av allt från tidsstämplad registrering av värdena, kontroll av belastningen och övervakning av spänningskvalitén samt registrering a strömavbrott och felinformation. Den kan också sammankopplas med externa instrument och sensorer och processa information från dessa.

Detta är Aidons största uppdrag: genom att installera vår säkra digitala AMM lösning och använda moderna mekanismer så som bl a maskininlärning och dataanlys hjälpa elnätsbolagen att kunna senarelägga och reducera kalkylerade investeringar. Aidons lösning ger elnätsbolagen kraft att omfamna förändringarna inom energibranschen så att de kan nå en hög kundnöjdhet.