Smart Grid intelligence

Det primära ansvaret för elnätsbolagen är att säkerställa felfri leverans av el till slutanvändarna. Smart Grid Intelligence-lösningar, baserade på Aidon AMM, ger ett unikt och kostnadseffektivt stöd för detta. Genom att använda lösningarna får elnätsbolagen en korrekt bild av elnätets tillstånd vilket hjälper dem i arbetet med styrning av elnäten, som till exempel planering av underhåll.

Smart Grid Intelligence kan tillämpas på tre nivåer:

  1. Proaktiv övervakning: spänningskvalitet och förebyggande underhåll
  2. Reaktiv övervakning: realtidslarm för omedelbar åtgärd
  3. Analys: detaljerad information för analys och problemlösning

Dessa ger tillsammans en heltäckande lösning för hantering av elnäten som utnyttjar mätenheternas höga provtagningsfrekvens, intelligenta näthanteringsalgoritmer och den senaste tekniken för IoT-anslutningar.

Intelligenta sensorer i hushållen

AMM smarta mätare som installeras i varje hushåll fungerar som intelligenta sensorer och ger information om tillståndet i anslutningspunkten. Exempel på sådan information är variationer i spänningskvaliteten samt uppgifter om fel eller störningar som kan orsakas av bristande funktion i eldistributionen eller felaktiga installationer. De intelligenta näthanteringsalgoritmer som finns i varje sensor använder data som samlas in vid höga hastigheter för att ge en detaljerad bild av leveranssituationen. Dessa edge-algoritmer kan upptäcka och skicka automatiska meddelanden när problem uppstår eller sannolikt kommer att uppstå. Det ger elnätsbolagens serviceteam möjlighet att snabbt hitta problemet, och vidta åtgärder för att förhindra eventuella olyckor och minimera ytterligare skador.

Bättre översikt med övervakning av transformatorstationer

Med vår avancerade övervakningslösning för transformatorstationer får elnätsbolagen en bättre bild över hela lågspänningsnätet. Aidons sensorer vid transformatorstationen ger inte bara statusinformation från stationen utan har också en dubbel funktion för mät- och analysändamål. Sensorerna hjälper till att hantera nätets tillstånd avseende kvalitet, kvantitet och kostnad för överföring av el i lågspänningsnätet. Hanteringen av den ständigt ökande mikroproduktionen från förnyelsebara energikällor, som vind- och solkraft, ställer till exempel nya krav på elnätets kapacitet på transformatornivå. Genom att kombinera och förfina data från både enskilda anslutningspunkter hos kund och transformatorstationer kan elnätsbolagen hantera sitt elnät mer effektivt, både i det dagliga arbetet och över tid.

Kostnadsbesparingar i den dagliga verksamheten

Fördelarna med Smart Grid Intelligence kan direkt ses i form av kostnadsbesparingar i bolagets kundservice. Verksamheten för att förebygga och åtgärda fel samt ta hand om störningar i elnätet blir betydligt effektivare, eftersom det behövs mindre tid för felsöknings- och reparationsarbeten. Lösningen hjälper dessutom elnätsbolagen att förhindra att fel uppstår från början genom tidiga varningslarm och statistiska analysfunktioner. Den senaste teknologin för IoT-anslutningar, som används för lösningen, garanterar tillförlitlig och snabb leverans av övervakningsdata som i bästa fall innebär att ett fel i elnätet eller hos en ansluten kund aldrig inträffar eller kan åtgärdas innan kunden ens märker det. Färre elavbrott innebär också betydande besparingar av utbetalning av ersättningar till kunderna.

Förbättrad effektivitet på lång sikt

Ur effektivitetssynpunkt är det nödvändigt med en god överblick över resurserna för elnäten. Övervakning av spänningsnivåer och andra parametrar vid en transformatorstation, genom hela ledningen fram till den sista anslutningspunkten hos kunden avslöjar eventuella kvalitetsavvikelser i leveransen och källan till avvikelsen, utan separata och dyra kvalitetsmätningsenheter.

Övervakning av transformatorstationen ger dessutom information om eventuell överbelastning av elnätet, vilket utan åtgärd leder till för tidigt slitage och ökande antal fel på elnätsutrustningen. Den information som erhålls, både från övervakning av transformatorstationer och intelligenta sensorer i hushållen, är en hjälp vid planering av underhållsarbete och för att fördela nya investeringar i elnäten, samtidigt som den övergripande prestandan och säkerheten i elnäten förbättras.

Hantering av energiförluster möjliggörs genom mätning vid transformatorn och i hushållen. Mätningen ger en tydlig bild av hur mycket av den tillförda energin som går förlorad under distributionen. Varje förlust som inte kan faktureras till kunderna innebär förlorad inkomst för elnätsbolaget. Att hitta och eliminera grundorsakerna till förluster, oavsett om det handlar om ett anslutningsfel, stöld eller något annat, innebär således kostnadsbesparingar.