Refleksjoner 09.03.2018

Hvordan kan nettselskapene bli mer proaktive og rustet til å takle fremtidige utfordringer

Rolf Pedersen, Business Development Manager, Aidon

Fornybar energiproduksjon, endringer i energimarkedet, regulering, digitalisering – alle disse faktorene former energisystemet og energivirksomheten. Midt i dette landskapet befinner nettselskapene seg. Utfordringene de står overfor balanserer mellom å plassere sluttbrukere i senter av energimarkedet, operere i samsvar med den nyeste lovgivningen, og levere fleksible løsninger til energismart forbrukere.

Energi Norge har estimert et investeringsbehov frem til 2025 på 140 milliarder kroner. Dette må til for å oppgradere og tryggere strømforsyning, samt legger til rette for nye forbruksvaner og økt bruk av fornybar energi. Mange aktuelle forsknings- og utviklingsprogrammer fokuserer på trusler og muligheter som følger av den pågående elektrifiseringen av samfunnet. Det identifiseres trender og fremtidsscenarier som vil ha stor betydning og kommer til å utfordre eksisterende system- og forretningsmodeller.

Et mulig senario er att nettselskapene risikerer å miste sin posisjon dersom de ikke er mer fremover lente og evner å tilpasse seg kommende endringer tilstrekkelig raskt. Endringene kan føre til at det oppstår helt nye systemturer og markedsmodeller. Vi kjenner alle begreper som øy-drift, off-grid, plusskunder og blockchain, for å nevne noen. Hvor sistnevnte kan gi grobunn for at nye markedsmodeller oppstår. I sum representerer dette vesentlige utfordring, men også muligheter for fremtidens nettselskap.

Hva med reguleringen? Vill denne kunne bli til hinder for nettselskapene i en ny konkurransesituasjon? I Norge er de mest innovative nettselskapene veldig oppmerksomme på dette, og gjør sitt beste for å forberede seg på fremtiden. Men det er et dilemma; nettselskapene må investere i forandring, effektivitet og evne til å absorbere distribuert fornybar produksjon i distribusjonsnettet. Samtidig skal de holde nettleien lav. Hvis de ikke klarer dette, vil terskelen for å gå off-grid bli lavere for forbrukerne.

Nettselskapene erkjenner dette og tar trusselen på alvor. Derfor investerer de i moderne AMS-utstyr, nye digitale plattformer og IT-systemer. I tillegg utreder de hvordan man kan operere nettet på en langt mer effektiv måte. Målsetningen er å bli mer proaktiv når det gjelder drift av nettet, og kunne avdekke feilsituasjoner før kostbare havarier inntreffer. Kort sagt, operere nettet på faktiske data som ligger nær sanntid.

For å si det enkelt; alt må måles, dataene må ha god kvalitet og være enkelt tilgjengelige. Det handler om å gjøre statusmeldinger og målinger tilgjengelig på en digital plattform, slik at nettselskapene kan drifte nettet optimalt og være sikre på at de leverer den nødvendige kvaliteten uten utbrudd. I dag etablerer flere og flere forbrukere lokal fornybar egenproduksjon, men slik produksjon er ikke synkronisert med tilstanden i distribusjonsnettet. For å kunne opprettholde spenningskvaliteten og beholde kontroll over lastbalanse og lastflyt, er det nødvendig å måle alle punkter i nettet og sende målingene fortløpende til nettselskapets sentral slik at stabil drift og leveransekvalitet kan opprettholdes.

Dette er hovedoppgaven til vår nye generasjon Energy Service Devices (ESD). De måler energiforbruk og tilstand i nettet, og leverer data i definerte tidsintervall. ESD systemmodul gjør det mulig å levere alt fra tidsstemplede register, utføre lastkontroll og overvåke leveringskvalitet, til å registrere strømbrudd og melde feilinformasjon. Den kan også kobles sammen med eksterne instrumenter og sensorer og formidle informasjon fra disse.

Dette er Aidon sin viktigste oppgave: Ved å installere våre sikre digitale AMS-løsninger, og bruke moderne mekanismer som blant annet maskinlæring og dataanalyse, hjelper vi nettselskaper med å utsette og redusere fremtidige nettinvesteringer. Dette bidrar til at de står bedre rustet til å møte endringene i markedet, samt levere gode kundeopplevelser og positive resultater.