Näkökulmia 09.03.2018

Ennakoivilla investoinneilla kohti tulevaisuutta

Rolf Pedersen, Business Development Manager, Aidon

Uusiutuvat energialähteet, muuttuva energiapolitiikka, digitalisaatio ja regulaatio muokkaavat energiajärjestelmää ja siihen liittyvää liiketoimintaa. Jakeluverkkoyhtiöiden on löydettävä tasapaino sähkönkäyttäjien tarpeiden ja lainsäädännön liiketoiminnalle asettamien puitteiden välillä sekä kyettävä tarjoamaan uusia, joustavia palveluja aktiivisille asiakkaille.

Otetaan esimerkiksi Norja. Energiatoimialan edunvalvontajärjestön Energi Norgen arvion mukaan luotettavan sähkönjakelun varmistaminen sekä uusien kulutustottumusten ja uusiutuvan energian käytön edistäminen edellyttävät 140 miljardin Norjan kruunun investointeja sähköverkkoon vuoteen 2025 mennessä. Maassa on käynnissä useita mittavia tutkimus- ja kehitysohjelmia, jotka keskittyvät yhteiskunnan sähköistämiseen liittyvien uhkien ja mahdollisuuksien analysoimiseen. Niissä pyritään kuvaamaan sellaisia trendejä ja tulevaisuuden skenaarioita, joilla saattaa olla merkittävä vaikutus energiajärjestelmän ja -liiketoiminnan nykyrakenteisiin.

Tarve investoida muutokseen

Yksi mahdollinen skenaario on seuraavanlainen: elleivät jakeluverkkoyhtiöt toimi nopeasti ja ota vahvemmin suuntaa eteenpäin, niiden nykyinen tehtävä ja sen myötä olemassaolo käy kyseenalaiseksi. On ilmeistä, että disruption vaikutuksesta syntyy tai on jo syntynyt vaihtoehtoisia rakenteita, kuten sähkösaarekkeet, energiaomavaraiset yhteisöt ja lohkoketjuteknologian mahdollistamat uudet markkinamallit. Nämä asettavat perinteisille jakeluverkkoyhtiöille isoja haasteita, mutta tarjoavat myös uusia mahdollisuuksia.

Entä voiko regulaatio toimia kilpailun esteenä uudessa markkinatilanteessa? Verkkoyhtiöillä on dilemma: Niiden on investoitava muutokseen, tehokkuuteen ja kykyyn sulauttaa hajautetut uusiutuvan energian tuotantovirrat olemassa oleviin verkkoihin. Samaan aikaan niiden on pidettävä verkkotariffit kurissa. Jos jälkimmäinen ei onnistu, asiakkaiden kynnys irrottautua sähköverkosta omavaraisiksi alenee.

Norjassa jakeluverkkoyhtiöt tiedostavat tilanteen ja suhtautuvat siihen vakavasti. Innovatiivisimmat yhtiöt valmistautuvat täyttä vauhtia tulevaisuuteen investoimalla älykkäisiin energianmittausratkaisuihin, uusiin digitaalisiin alustoihin ja IT-järjestelmiin. Niiden pyrkimyksenä on operoida ja hallita verkkojaan tehokkaammin ja pystyä ennakoimaan ja paikantamaan vikaantumiset, jotta niihin voidaan reagoida ennen kuin niistä koituu kalliimpia vahinkoja.

Miksi tarkka, ajantasainen mittaustieto on tärkeää?

Yksinkertaistaen: sähköverkossa kaikkea on voitava mitata, ja mittaustiedon pitää olla sujuvasti ja luotettavasti verkkoyhtiön saatavilla digitaalisella alustalla, josta se on hyödynnettävissä häiriöttömän sähkönjakelun varmistamiseksi. Kun esimerkiksi yhä useampi sähkönkäyttäjä tuottaa sähköä itse ja myös haluaa syöttää ylijäämäenergian sähköverkkoon, on verkon tasapainon ja sähkönjakelun laadun säilyttämiseksi välttämätöntä, että kaikkia sähkön kulutus- ja tuotantopisteitä mitataan entistä ajantasaisemmin. Juuri tämä on energiapalvelulaitteidemme tehtävä: mitata sähkönkulutusta ja tuottaa mittaustietoa määrävälein, sekä valvoa käyttöpaikan kuormitusta, tarkkailla sähkön laatua ja rekisteröidä sähkökatkot ja erityyppiset vikatilanteet.

Aidonin tärkein tehtävä on digitaalisten AMM-ratkaisujen ja muun muassa koneälyn ja data-analytiikan mahdollistamia mekanismeja hyödyntäen auttaa asiakkaitamme hallitsemaan jakeluverkkojaan ja optimoimaan verkkoinvestointejaan. Sen myötä myös sähkönkäyttäjät pääsevät hyötymään muuttuvien sähkömarkkinoiden positiivisista vaikutuksista.