Nyheter 30.06.2023

Automatisk frånkoppling vid nollfel förhindrar skada och minskar kostnader

Att snabbt identifiera och åtgärda nollfel är bland de mest brådskande uppgifterna för ett elnätsföretag. Med hjälp av funktionalitet i Aidons elmätare och system för mätvärdeshantering ges möjlighet att automatisera rutinerna för dessa åtgärder.

Ett exempel på nätbolag som tillämpar detta är Vanda Energi Elnät i Finland, som införde automatisering för att underlätta hanteringen av nollfel. När elmätaren upptäcker ett nollfel så bryts elleveransen vid anläggningen automatiskt.

Mikko Piironen, driftsansvarig vid Vanda Energi Elnät, berättar att under de sex månader som funktionen använts har det uppstått flera identifierade situationer med nollfel.

Mikko Piironen, driftsansvarig vid Vanda Energi Elnät
Mikko Piironen, driftsansvarig vid Vanda Energi Elnät

– Vid ett nollfel är snabbhet avgörande, eftersom ett fel kan orsaka farlig spänning i jordade delar hos kunden och förstöra känslig elektrisk utrustning. Tidigare fick vårt kontrollrum ett larm till styrsystemet för driften, varefter kontrollrummets personal kopplade ifrån kundens elmätare på distans via Aidon Gateware. Detta följdes av ett telefonsamtal till kunden och en installatör fick besöka platsen för att felsöka problemet.

– Med den automatiska frånkopplingen har vi lyckats snabba upp denna process. Vi får fortfarande ett larm om situationen och i övrigt fungerar processen som tidigare. Fördelen är dock att en potentiell risk förhindras omedelbart och det inte krävs några manuella åtgärder för att bryta elektriciteten. Detta har medfört färre skador på kundernas enheter och apparater i och med införandet av automatisk avstängning.

Erfarenheten visar att detektion av nollfel hos Vanda Energi via mätare från Aidon hela tiden fungerat mycket tillförlitligt, vilket resulterat i att de slipper oroa sig för onödiga frånkopplingar. Varje nollfel har en orsak. Säkerheten kommer alltid främst i dessa situationer. Den snabba elimineringen av fel har också inverkan på kostnaden: om elnätsbolaget är ansvariga för orsaken till nollfelet är de också ansvariga för eventuella reparationskostnader.

Aidon har tidigt implementerat möjligheten att detektera nollfel och tillåta automatisk frånkoppling av mätaren. Vi har goda erfarenheter av detta, dels från Finland där detektering av nollfel numera är en obligatorisk funktion, och även från svenska kunder som har infört detta.