Reflektioner 01.10.2020

Juha Lohvansuu, Technology Manager, Aidon: Välj rätt kommunikations­teknologi på rätt ställe

Nya kommunikationsteknologier har gett oss uppkopplingar med allt högre kapacitet, för att överföra en ständigt ökande mängd data. Men vilken teknologi gör jobbet bäst för mätarkommunikation?

Det finns allt större mängder information att hämta ur elnätet, och vi vill ha den tillgänglig allt snabbare. Med ett modernt mätsystem blir mätarna sensorer som är ständigt uppkopplade till distributionsnätet och som kommunicerar i realtid, eller mycket nära realtid. En slutsats som ligger nära till hands är att utvecklingen inom internet of things, med ny teknologi som LTE-M och NB-IoT, erbjuder en lösning även för elnätets ökade mängder mätdata och annan data. Det är dock bara delvis sant. Här finns andra faktorer, utöver hastighet och kapacitet, som påverkar valet av lämplig lösning för dataöverföring.

Både glesbygd till storstad

Elnätsbolagen verkar i varierande miljöer. Till och med inom ett nätområde kan det finnas områden som skiljer sig helt vad gäller befolkningstäthet och geografi. Det finns flerfamiljshus i stadskärnorna, med mätarrum i källare där dussintals enheter sitter i samma rum, och så finns det glest befolkade områden där det kan vara flera kilometer mellan husen. Någonstans mellan dessa två extremer finns förorter, mindre tätorter, villaområden, byar, industriområden och transformatorstationer.

Alla områden har sina egna speciella förutsättningar för dataöverföring. Vi måste säkerställa en tillförlitlig mätvärdesinsamling, att avbrottsinformation når fram i realtid och att kommandon till fjärrstyrda brytare fungerar helt tillförlitligt. Samtidigt vill vi ha mer detaljerad information om elförbrukning, elkvalitet och effektbehov från platser med stora och varierande laster. Det blir en utmaning eftersom olika platser skiljer sig åt vad gäller tillgänglighet, täckning och kostnad för teleförbindelser. Täckning i mobilnäten skiljer sig också från region till region och det finns skillnader i prissättning mellan olika operatörer.

Flera teknologier

Med de faktorer som beskrivs ovan får vi en komplex ekvation som ofta är svår att lösa optimalt med endast en teknologi. Genom att istället kombinera olika alternativ till en hybridlösning drar vi nytta av det bästa i varje enskild teknologi utifrån vad som är lämpligast för varje plats. Till exempel när enheterna sitter nära varandra i stad och tätorter, då har en RF-mesh visat sig vara en tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning med höga prestanda. När vi å andra sidan har att göra med längre avstånd är en punkt-till-punkt-lösning baserad på LTE-M / NB-IoT-teknologi i många fall det mest effektiva sett till tillgänglighet, kapacitet och kostnad.

En kombinerad lösning ger också hög flexibilitet och skalbarhet såväl under installationerna som under systemets hela livscykel, till exempel när kraven på överförd datamängd ökar eller när mobiltjänsterna utvecklas.

Aidons teknik förberedd för framtiden

Våra kunder behöver inte välja teknologi. Det gör vi genom att lyssna på våra kunders behov och kritiskt bedöma olika lösningar för smarta mätare och effektiv drift av ett elnät. Våra teknologival baseras alltid på en bedömning av mognad och tillförlitlighet vid storskalig användning. Dessutom tar vi med i beräkningen att behov kan ändra sig och att tekniken utvecklas. Det måste vara möjligt att uppgradera kommunikationslösningen utan att behöva byta hela systemplattformen.

Vår nya modulära systemplattform har utvecklats med detta i åtanke: mätenheter från olika generationer och med olika teknologi ska kunna jobba parallellt och bli sömlöst uppgraderade enligt den plan som passar kunden.