Nyheter 30.01.2019

Tre elnätsföretag i samarbete har valt Aidons mätlösning med fokus på datainsamling

Tre elnätsbolag, Ale El, Härryda Energi och Kungälv Energi, har valt Aidon som leverantör av deras kommande generation smarta mätlösningar. Leveransen avser 51 000 elmätare. Istället för att skapa en egen IT-miljö för insamlingssystemet beslutade de sig för att även upphandla en mjukvarulösning där vardera av de tre elbolagen kommer ha ett molnbaserat Aidon Gateware-system för hantering och bevakning av sina mätpunkter.

Framgångsrikt upphandlingssamarbete

Sedan en tid tillbaka har Ale El tillsammans med elnätsbolagen Härryda Energi och Kungälv Energi haft ett upphandlingssamarbete inom flertalet olika områden. De har bland annat tidigare gemensamt upphandlat ett nytt kundsystem som de just nu slutför implementeringen av.

Anders Sandeberg, Ale El

– Det finns tre anledningar att vi valt att gå ihop och samarbeta på det här sättet; den första anledningen är att vi kompetensmässigt blir mindre sårbara eftersom vi kan hjälpa och stötta varandra. Den andra anledningen rör den tekniska biten: det är bra om vi är fler som kan bidra med idéer och driva utvecklingen gentemot leverantörerna såväl som inom våra egna organisationer. Den sista anledningen är ekonomi: det är bättre på många sätt om vi är fler som kan dela på investeringarna och andra system, säger Anders Sandeberg, projektledare och mätsystemansvarig på Ale El.

Utifrån det historiskt goda samarbetet sinsemellan bestämde de tre elbolagen att hitta ytterligare sätt att fördjupa sitt samarbete.

Ny typ av mätinsamling för framtida dataanalys

Nyligen avslutade bolagen en gemensam upphandling om ett nytt mätsystem, som bland annat ska interagera med det sedan tidigare implementerade kundsystemet. De valde att upphandla elmätare och mätsystem från Aidon.

Mätlösningen som upphandlats är Aidons ACloud-lösning där informationen från mätarna samlas i en molnbaserad tjänst. Att Ale El, Härryda Energi och Kungälv Energi valde att investera i ACloud-lösningen från Aidon var ingen slump:

– Vi valde Aidon eftersom vi tyckte att de erbjöd en tekniskt bra och flexibel lösning. Möjligheten för en flexibel utbyggnad av mätsystemet tillsammans med det webbaserade användargränssnittet ger oss ett enkelt handhavande. Vi förväntar oss en tillförlitlig och robust kommunikationslösning med hög SLA och, som ett resultat, mindre jobb inför varje fakturering, säger Anders Sandeberg.

Ale El, Härryda Energi och Kungälv Energi har höga förväntningar på de nya mätarna och det nya systemet. Utöver att uppfylla minimikraven vill de att det nya systemet ska kunna nyttjas för datainsamling och analys i framtiden.

– Vi har dimensionerat systemet för att kunna mäta fler parametrar för förbrukningsvärden och ge en bättre insikt i hur lågspänningsnätet mår och fungerar. Vi vill så småningom kunna dra nytta av den informationen på drift- och planeringsavdelningarna, därför ville vi ha en leverantör med oss på vägen som kan realisera de här funktionerna. Ett av våra krav inför upphandlingen var en hög och tillförlitlig prestanda för vår mätvärdesinsamling, och att vi så småningom ska kunna använda det inom fler avdelningar i bolaget än endast i debiteringssyfte. För att vi så småningom ska komma dit är det viktigt att vi har en fungerande insamling av värden, vilket är grunden till att vi sedan ska kunna nyttja den större datamängden i andra aspekter av verksamheten, avslutar Anders Sandeberg.