Smart Grid Intelligence

Elnetselskabernes primære ansvar er at sikre fejlfri levering af elektricitet til slutbrugerne. Vores intelligente elnetløsning er baseret på nyeste AMM teknologier, som tilsammen udgør en stabil og omkostningseffektiv løsning. Med vores løsninger får elnetselskaberne et præcist realtidsbillede af forsyningsnettets tilstand samt nyttige værktøjer, som hjælper med driften af elnettet og planlægning af vedligeholdelsesopgaver af dette.

Vores intelligente elnetløsning kan anvendes på tre niveauer:

  1. Proaktiv overvågning: spændingskvalitet og forebyggende vedligeholdelse
  2. Reaktiv overvågning: Realtidsalarmer til øjeblikkelig handling
  3. Analyse: Detaljerede oplysninger med henblik på analyse og problemløsning

Tilsammen udgør de nøglen i en omfattende løsningsarkitektur, som optimerer driften af elnettet gennem udnyttelse af høje samplingfrekvenser fra vores intelligente elmålere, AI/algoritmer til analyse og de nyeste IoT devices.

Intelligente sensorer i husholdningerne

De intelligente AMM-målere, der er installeret i hvert hus, fungerer som intelligente sensorer, der leverer oplysninger om situationen på forbrugsstedet. Eksempler på sådanne oplysninger er variationer i spændingskvaliteten samt oplysninger om fejl eller forstyrrelser, som kan skyldes fejl i elforsyningen eller fejlbehæftede installationer. Intelligente algoritmer i den enkelte IoT sensor anvender realtidsdata, der indsamles ved høje datafrekvenser og giver et detaljeret overblik over leveringssituationen. Disse algoritmer kan detektere og levere automatiske meddelelser/notifikationer om problemer (Push) i nettet, også kaldet Edge Computing/High Speed Data, når disse opstår – eller beregne og vise sandsynligheden for at de opstår, hvilket giver elnetselskabernes drifts-medarbejdere mulighed for hurtigt at lokalisere problemer, og træffe beslutninger med henblik på korrigerende handlinger for at forhindre nedbrud, eventuelle ulykker og minimere yderligere skader på aktiverne.

Bredere overblik via overvågning af transformerstationer

Med vores avancerede løsning til overvågning af transformerstationer får elnetselskaberne et bredere overblik over hele lavspændingsnettet. Aidon-sensorer på transformerstationen leverer ikke kun statusoplysninger fra transformerstationen, men kan også have en dobbeltfunktion med henblik på måling og analyse. Dette hjælper med at håndtere den overordnede tilstand med hensyn til kvalitet, kvantitet og omkostninger i forbindelse med eldistributionen i lavspændingsnettet. Eksempelvis stiller håndteringen af den konstant stigende mikroproduktion fra vedvarende energikilder, såsom vind- og solenergi, nye krav til forsyningsnettets kapacitet på transformerniveau. Ved at kombinere og forfine data fra både individuelle forbrugssteder og transformerstationer kan elnetselskaberne administrere deres net mere effektivt – både på daglig basis og over længere perioder.

Omkostningsbesparelser i den daglige drift

Fordelene ved vores intelligente elnetløsning kan aflæses som omkostningsbesparelser i elnetselskabernes kundeservice. Arbejdet med at forebygge og rette fejl samt reagere på driftsforstyrrelser bliver betydeligt mere effektivt, fordi der ikke skal bruges så meget tid på fejlfinding og reparation. Desuden hjælper løsningen elnetselskaberne med at forhindre, at nogle af disse fejl opstår, via early-warning-alarmer og statistiske analysefunktioner. De nyeste IoT-teknologier, der anvendes i løsningen, garanterer pålidelig og rettidig levering af overvågningsdataene. I bedste fald opstår der aldrig fejl hverken i forsyningsnettet eller hos kunden, men skulle det ske, kan problemet være løst, inden kunden opdager det.

Forbedret effektivitet på lang sigt

Ud fra et effektivitetsmæssigt synspunkt er det nødvendigt med et godt overblik over netressourcerne. Overvågning af spændingsniveauer og andre parametre på en transformerstation og i hele elforsyningslinjen helt frem til det sidste forbrugssted afslører eventuelle afvigelser i leveringskvaliteten og deres oprindelse uden brugen af dyrt kvalitetsmåleudstyr. Desuden giver overvågning af transformerstationer oplysninger om en mulig overbelastning af nettet, som uden indgriben vil føre til for tidlig slitage og et øget antal fejl i netudstyret. De oplysninger der fås – både via overvågning af transformerstationer og intelligente sensorer i husholdningerne – hjælper med planlægning af vedligeholdelses-arbejde og allokering af nye investeringer i nettet og forbedrer samtidig den overordnede netydelse og -sikkerhed.

Nettab, der foretages via måling ved transformeren og i husholdningerne, giver et klart overblik over, hvor meget af den leverede energi der går tabt under distributionen. Ethvert nettab, som ikke kan faktureres til kunderne, betyder tabte indtægter for netselskabet. At finde og eliminere de grundlæggende årsager til tab – uanset om det drejer sig om forbindelsesfejl, tyveri eller andet – vil derfor resultere i besparelser.