Smart Grid intelligence

Hovedansvaret til nettselskapene er å sikre feilfri strømlevering til sluttbrukere. Smarte nettløsninger, basert på Aidon’s AMS teknologi gir et unikt og kostnadseffektivt verktøy for å ivareta dette ansvaret. Verktøyet gir nettselskapene et nøyaktig bilde av tilstanden til distribusjonsnettet og bidrar til effektiv nettadministrasjon og planlegging av vedlikeholdsoppgaver. Vi kaller det «Smart Grid Intelligence».

Smart Grid Intelligence kan brukes på tre måter:

  1. Proaktiv overvåking: spenningskvalitet og forebyggende vedlikehold
  2. Reaktiv overvåking: sanntidsalarmer for umiddelbar handling
  3. Analyse: detaljert informasjon for analyse og problemløsning

Sammen gir disse en omfattende nettadministrasjonsløsning som utnytter måleenhetenes høye samplingsfrekvens, intelligente algoritmer for nettadministrasjon og den mest moderne IoT-tilkoblingsteknologien.

Intelligente sensorer i husholdningene

AMS-målerne som er installert i hvert hus fungerer som intelligente sensorer, som produserer informasjon om forbrukspunktets tilstand. Eksempler på slik informasjon er variasjoner i spenningskvalitet, detaljer om feil eller forstyrrelser som kan være forårsaket av feil i den elektriske forsyningen eller informasjon om feilinstallasjoner. Intelligente nettstyringsalgoritmer som finnes i hver sensor, bruker dataene i beregningsalgoritmer som lager en detaljert oversikt over leveringssituasjonen. Algoritmene oppdager feil og kan utløse automatiske meldinger når problemet oppstår eller når det sannsynligvis vil oppstå, noe som gir nettselskapenes serviceteam muligheten til raskt å lokalisere problemet. Korrigerende tiltak kan så iverksettes for å forhindre eventuelle ulykker og minimere ytterligere skade.

Effektiv overvåkning av transformatorstasjoner

Med vår avanserte overvåkingsløsning for transformatorstasjoner vil nettselskapet få et bredere oversikt over hele lavspentnettet. Aidon-sensorer ved transformatorstasjonen gir ikke bare statusinformasjon fra stasjonen, men kan også inneha en dobbelfunksjon for måle- og analyseformål. Dette hjelper til med å administrere den generelle tilstanden med hensyn til kvalitet, kvantitet og kostnadene for elektrisitetsdistribusjon i lavspentnettet. For eksempel setter styring av den stadig økende mikroproduksjonen ved fornybare energikilder som vind- og solkraft nye krav til distribusjonsnettets evner på transformatornivå. Ved å kombinere og foredle dataene fra både individuelle forbrukspunkter og nettstasjoner kan nettselskapene styre nettet mer effektivt, både i det daglige arbeidet og over lengre tid.

Kostnadsbesparelser i daglig drift

Fordelene ved Smart Grid Intelligence kan umiddelbart sees på som kostnadsbesparelser i forsyningsselskapets kundeservice. Operasjonene knyttet til feilforebygging og feilretting samt reaksjonene på forstyrrelser i nettet blir mer effektive og det trengs mindre tid på feilsøking og reparasjonsarbeid. Tidlige varslingsalarmer og statistiske analysefunksjoner hjelper dessuten nettselskapene med å forhindre at noen av feilene i det hele tatt skjer.. De nyeste IoT-tilkoblingsteknologiene som brukes av løsningen garanterer pålitelig og rettidig levering av overvåkede data, og på sitt beste oppstår det aldri feil på nettet eller på en kundes destinasjon, eller det kan fikses før kunden i det hele tatt legger merke til det. Færre nettverksavbrudd betyr også betydelige besparelser i kundekompensasjoner og KILE.

Forbedret effektivitet på lang sikt

Fra et netteffektivitetssynspunkt er det nødvendig med en god oversikt over nettverksressursene. Overvåking av spenningsnivåene og andre parametere ved en transformatorstasjon og gjennom distribusjonsnettet frem til siste forbrukspunkt avslører eventuelle avvik ved leveringskvaliteten og deres opprinnelse uten separate og kostbare kvalitetsmåleanordninger. I tillegg gir overvåking av transformatorstasjoner informasjon om mulig nettverksoverbelastning som uten inngrep kan føre til for tidlig slitasje og svikt i nettkomponentene. Informasjonen innhentet både fra overvåking av transformatorstasjoner og intelligente sensorer i husholdningene hjelper til med planlegging av vedlikeholdsarbeid og nye nettverksinvesteringer, samtidig som den forbedrer generell nettytelse og sikkerhet.

Tapshåndtering muliggjort gjennom måling ved transformator og i husholdningene gir en klar oversikt over hvor mye av den overførte energien som går tapt under distribusjonen. Ethvert tap som ikke kan faktureres kunder betyr tapt inntekt for forsyningsselskapet. Å finne og eliminere grunnleggende tapsårsaker, enten det er snakk om tilkoblingssvikt, tyveri eller annet, gir kostnadsbesparelser for netteier.