Smart Grid intelligence

Jakeluverkkoyhtiöiden ensisijainen tehtävä on varmistaa häiriötön sähkönjakelu asiakkailleen. Aidonin etäluentajärjestelmään pohjautuvat Smart Grid Intelligence -ratkaisut tarjoavat tähän ainutlaatuisen ja kustannustehokkaan apukeinon. Sitä hyödyntäen verkkoyhtiöt saavat jakeluverkon tilasta tarkan kuvan avuksi verkonhallintaan ja esimerkiksi kunnossapitotehtävien suunnitteluun.

Smart Grid Intelligence -toiminnallisuutta voidaan hyödyntää kolmella tasolla:

  1. Ennakoiva valvonta: jännitteen laadun tarkkailu ja ennaltaehkäisevä kunnossapito
  2. Reaktiivinen valvonta: välittömiä toimenpiteitä vaativat reaaliaikahälytykset
  3. Analysointi: tiedon tarkempi tarkastelu ja ongelmanratkaisu

Nämä yhdessä tarjoavat kattavan verkonhallintaratkaisun, joka hyödyntää mittauslaitteistojen korkeaa näytteenottotaajuutta, älykkäitä verkonhallinta-algoritmeja ja uusimipia IoT-tiedonsiirtoteknologioita.

Koteihin asennetut älykkäät anturit

Jokaiseen taloon asennetut mittauslaitteistot toimivat älykkäinä antureina, jotka tuottavat tietoa käyttöpaikan tilanteesta. Esimerkkejä tällaisesta informaatiosta ovat jännitteen laadun vaihtelut sekä yksityiskohdat vioista tai häiriöistä, jotka voivat johtua viallisesta sähkönsyötöstä tai viallisista asennuksista. Antureiden älykkäät verkonhallinta-algoritmit hyödyntävät korkealla näytteenottotaajuudella kerättyä dataa, josta on mahdollista muodostaa tarkka kuva sähkön toimitustilanteesta. Havaittuaan vian tai tilanteen, jossa sellaisen ilmeneminen on todennäköistä, nämä edge-algoritmit voivat käynnistää automaattiset hälytysviestit. Näin jakeluverkkoyhtiön huoltotiimi pystyy paikantamaan ongelman nopeasti ja käynnistämään korjaavat toimet välittömästi mahdollisten onnettomuuksien ja lisävahinkojen minimoimiseksi.

Muuntamovalvonnalla laajempi kuva

Edistyksellisen muuntamovalvontaratkaisumme avulla verkkoyhtiö saa kokonaistilannekuvan pienjänniteverkosta niin sähkönjakelun laadun, määrän kuin kustannusten osalta. Muuntamoille asennetut älykkäät mittauslaitteistot pystyvät mittaus- ja analytiikkatoiminnallisuuden lisäksi tuottamaan tietoa muuntamon tilasta. Esimerkiksi uudistuvien energianlähteiden kuten tuuli- ja aurinkovoiman myötä lisääntyvän mikrotuotannon hallinta asettaa uusia vaatimuksia muuntamon alapuolisen jakeluverkon toiminnalle. Yksittäisistä kulutuspisteistä ja muuntoasemilta saatavan mittaustiedon yhdistäminen ja hyödyntäminen mahdollistaa tehokkaan verkonhallinnan sekä päivittäisessä työssä että pidemmällä aikavälillä.

Kustannussäästöjä päivittäiseen työhön

Smart Grid Intelligence -toiminnallisuuden hyödyt tuovat nopeasti kustannussäästöjä verkkoyhtiön asiakaspalvelulle. Vikojen ehkäisyyn ja korjaamiseen sekä verkkohäiriöihin reagoimiseen liittyvät tehtävät hoituvat huomattavasti tehokkaammin, kun vianetsintään ja korjaustöihin kuluu vähemmän aikaa. Vikojen varhaisen tunnistamisen ja tilastollisten analytiikkamenetelmien ansiosta osa vioista voidaan ehkäistä kokonaan. Ratkaisussa käytettävät nykyaikaiset IoT-teknologiat takaavat, että valvontatieto välittyy luotettavasti ja oikea-aikaisesti. Parhaimmillaan verkossa tai asiakkaan kohteessa oleva vika voidaan korjata ennen kuin asiakas edes huomaa sitä. Sähkönjakelun keskeytysten minimointi tarkoittaa myös merkittäviä säästöjä asiakkaille maksettavissa korvauksissa.

Parempaa pitkän aikavälin tehokkuutta

Hyvä kokonaiskuva jakeluverkon resursseista on verkkotoiminnan tehokkuuden kannalta välttämätön. Jännitetasojen ja muiden jakeluverkon parametrien seuranta muuntoasemilla ja koko linjan pituudelta aina viimeiseen käyttöpaikkaan asti paljastaa mahdolliset jakelun laatupoikkeamat ja niiden syyt ilman investointia erillisiin, kalliisiin laatumittaukseen tarkoitettuihin laitteistoihin. Lisäksi muuntamovalvonta antaa tietoa mahdollisesta verkon ylikuormituksesta, mikä ilman toimenpiteitä johtaa jakeluverkon laitteistojen ennenaikaiseen kulumiseen ja nopeutuvaan vikaantumiseen. Muuntamovalvonnasta ja kotitalouksien älymittareilta saatava tieto auttaa huoltotöiden suunnittelussa ja uusien verkkoinvestointien kohdentamisessa parantaen samalla verkon yleistä suorituskykyä ja turvallisuutta.

Muuntamolta ja kotitalouksilta kerättyä mittaustietoa vertaamalla verkkoyhtiön on mahdollista muodostaa selkeä kuva siitä, kuinka suuri osa toimitetusta sähköstä häviää jakelun aikana. Laskuttamatta jäänyt energia vähentää verkkoyhtiön tuloja. Verkostohäviön aiheuttajien tunnistaminen – olipa kyse kytkentävirheestä, sähkövarkaudesta tai jostain muusta – ja eliminointi tuottaa siten jakeluverkkoyhtiölle merkittäviä kustannussäästöjä.