Nyhetsartikler 11.06.2020

CINELDI – Det grønne skiftet og elektrifisering – utfordringene løses igjennom samarbeid

Samfunnets avhengighet av elektrisitet øker igjennom elektrifisering av tradisjonellt fossilt energiforbruk, så som transport og oppvarming. Dette er utfordende for dagens distribusjonsnett, hvor forbruket i perioder når helt nye høyder og overstiger kapasiteten i nettet. For å kunne håndtere det nye forbruksmønstret er det behov for å modernisere nettet og skape bedre effektivitet, fleksibilitet og robusthet.

Mot et fleksibelt og robust system

Å møte de nye utfordringene krever samarbeid. Centre for Intelligent Energy Distribution, CINELDI, har derfor tatt initiativ til å et samarbeidsprosjekt mellom nettselskap, teknologileverandører og forskningsinstitutter hvor man igjennom felles visjoner skaper ulike scenarier og tester disse ut i praksis. Målet er, igjennom innovasjon, å skape kost-effektive realiseringer av et fremtidig fleksibelt og robust distribusjonsnett.

CINELDI er et av flere senter for forskning på miljøvennlig energi i Norge, og en av de største forskningsmiljøene relatert til smarte nett. Senteret er finansiert igjennom Norsk Forskningsråd og 29 partnere og styrer 6 utviklingsprogram, hvor hvert program fokuserer på sitt spesifikke område innenfor smart og bærekraftig distribusjon av elektrisk energi. Programmene går over 8 år og vil avsluttes i 2024.

Selv om aktivitetene pågår i Norge, har man igjennom å involvere partenere fra andre land og ved å styre senteret igjennom en internasjonal vitenskaps komité, oppnådd å skape internasjonal interesse.

Gerd Kjølle, leder av CINELDI, mottok i mai Norges Tekniske Vitenskapsakademis ærespris for 2019 for hennes bidrag innen forsyningssikkerhet og pålitlighet i elkraftnettet.

Konkrete behov driver innovasjon

Gerd Kjølle, leder av CINELDI, ønsker å se innovasjon blomstre. Hun peker på viktigheten av å skape et fungerende samarbeid mellom teknologileverandører, nettselskaper og forskningsmiljøet.

– Det er viktig å ha reelle behov og de utfordringer dette skaper, som grunnlag for forskningen, slik at den blir relevant. Forskning skal lede til innovasjon, men forskerene kan ikke levere den. Det er industrien selv som må innovere.

– Videre vil samarbeid fasilitere kompetansebygging, både for industripartnere og forskere, og skape et fruktbart nettverk som igjen bidrar til å skape nye ideer og produkter.

AMS-data, grunnlaget for et smartere nett

Når man nå har rullet ut smarte målere i hele Norge, er neste steg å fullt ut utnytte AMS-data fra disse i moderniseringen av elektrisitetsnettet. Som et konkret eksempel nevner Gerd Kjølle de muligheter som ligger i å utnytte løpende målerdata for prediksjoner, for å skape bedre beslutningsgrunnlag for fremtidige investeringer.

Hun er tilfreds med Aidon som samarbeidspartner og perspektivet Aidon som teknologileverandør bidrar med, og hun ser frem til resultatene fra de ulik pilotprosjektene som nå pågår. Prosjektene inkluderer platform for testing og verifikasjon av ulike teknologiske løsninger så vel som bruker av løsningene og er primært drevet av de nettselskapene som deltar. Totalt er det igangsatt ca. 20 ulike pilotprosjekt.

I tillegg er den Nasjonale Smart Grid labben en viktig del av CINELDI’s tilbud for å fasilitere et testmiljø for forskere, studenter og industripartnere. Labben inkluderer et små-skala AMS-system levert av Aidon og som er tilgjengelig for alle deltagerne i samarbeidet.

 

Les mer om CINELDI: https://www.sintef.no/cineldi